Bài viết và tài liệu ôn tập được soạn bởi nhóm BTCT ngành XDCTGT

Email liên lạc: Cô Ngô Thị Hồng Quế – quent@utt.edu.vn


Đề cương, nội dung ôn tập, dạng đề thi và tài liệu tham khảo có thể tải về tại đây: ĐA KCBTCT – Cầu Đường – Tài liệu dành cho sinh viên

Ý nghĩa và vị trí của môn học Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép

Việc thực hành tính toán là việc thiết yếu của kỹ sư công trình nói chung. Từ kiến thức lý thuyết để có thể hình thành kỹ năng tính toán SV sẽ được thực hành qua Đồ án môn học. Và Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép chính là phần thực hành tính toán song song với quá trình SV học lý thuyết của môn Kết cấu Bê tông cốt thép. Đồng thời thông qua việc thực hành Đồ án SV sẽ được tự mình trình bày sản phẩm bằng những phần mềm đơn giản mà gắn bó với nghề kỹ sư: Excel, Word, Auto Cad. SV sẽ thực hành tính toán trên Excel, viết báo cáo trên Word và vẽ bản vẽ cấu tạo trên Cad.

Tiền đề của môn học này là những môn: Cơ học kết cấu, Hình họa & Vẽ kỹ thuật; song song với môn học này là môn Kết cấu Bê tông cốt thép; và việc thực hành tính toán sẽ giúp cho SV tiếp cận tốt hơn tới những môn học tiếp theo như: Thiết kế cầu, Thiết kế nhà Bê tông cốt thép, Thiết kế Công trình bến cảng bằng bê tông cốt thép; Kỹ thuật xây dựng 1, 2…

Đây là một trong những Đồ án thực hành đầu tiên mà SV thực hiện trong chương trình đào tạo Kỹ sư, bởi vậy nó góp phần hình thành những kỹ năng thực hành tính toán có sử dụng phần mềm hỗ trợ, kỹ năng thiết kế, kỹ năng trình bày sản phẩm thiết kế của mình, và kỹ năng báo cáo, bảo vệ Đồ án.

Ứng dụng kiến thức các môn học trong Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép

SV sẽ thực hành phần tính toán thiết kế các cấu kiện cơ bản trong môn Kết cấu Bê tông cốt thép để thiết kế một cấu kiện hoàn chỉnh bằng Bê tông cốt thép đảm bảo các TTGH về cường độ và TTGH sử dụng trong Đồ án môn học.

Với thiết kế cấu kiện chịu uốn hoặc cấu kiện chịu kéo, nén, SV sẽ tự lựa chọn tiết diện sơ bộ, tự tính toán nội lực (Kiến thức môn Cơ học kết cấu), tự tính toán bố trí vật liệu trên tiết diện dựa trên tính toán các loại sức kháng uốn, sức kháng cắt, và kiểm toán lại theo các điều kiện võng, nứt (Kiến thức môn học Kết cấu Bê tông cốt thép); từ đó tự dựng bản vẽ cấu tạo cho dầm (Kiến thức môn Hình họa, vẽ kỹ thuật).

TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Nhiệm vụ thực hành tính toán của Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép: “Thiết kế một dầm dọc của cầu ô tô có nhịp kiểu giản đơn bằng bê tông cốt thép thường có tiết diện dạng chữ T, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm với số liệu giả định.” 

Thời lượng dành cho môn học: 01 tín chỉ bao gồm các nội dung kiến thức sau:

  1. Nhiệm vụ thiết kế
  2. Nội dung tổng quát của đồ án bê tông cốt thép

+ Lựa chọn sơ bộ cấu tạo

– Sơ bộ lựa chọn kích thước cơ bản

– Xác định nội lực

– Tính toán và bố trí cốt thép

– Vẽ biểu đồ bao vật liệu

+ Tính toán cấu kiện theo TTGH Cường độ

– Tính toán cấu kiện theo sức kháng uốn (Tính toán bố trí cốt dọc chủ, tính duyệt sức kháng uốn, tính toán cắt cốt dọc chủ)

– Tính toán cấu kiện theo sức kháng cắt (Tính toán bố trí cốt đai, tính duyệt sức kháng cắt)

– Triển khai bản vẽ: Các nội dung cần thể hiện trên bản vẽ; Bảng thống kê vật liệu; Các yêu cầu của bản vẽ; Giới thiệu các bản vẽ mẫu.

+ Tính toán cấu kiện theo TTGH sử dụng

– Kiểm toán điều kiện nứt

– Kiểm toán điều kiện võng

  1. Phương pháp thực hiện

SV sẽ được giao: Tờ giao nhiệm vụ Đồ án môn học; bảng số liệu Đồ án BTCT (mỗi SV sẽ nhận một số liệu riêng; Quy định về trình bày Đồ án môn học.